20%
تخفیف

طراحی سایت شرکتی

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و…

8,000,000 تومان
10%
تخفیف

سرویس محتوا و تبلیغات (هویت فضای مجازی) vip

معرفی محصول سرویس تولید محتوا و هویت فضای مجازی به دلیل فراگیربودن و توسعه بسیار زیاد شبکه‌های اجتماعی و فضای…

9,000,000 تومان
33%
تخفیف

سرویس تغییرات شرکت و برند

ثبت تغییرات شرکت بعد از تاسیس شرکت، ممکن است موسسین (سهامداران) تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند که این…

1,000,000 تومان
17%
تخفیف

سرویس ثبت شرکت و برند

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و…

2,500,000 تومان
20%
تخفیف

سرویس محتوا و تبلیغات (هویت فضای مجازی) cip

معرفی محصول سرویس تولید محتوا و هویت فضای مجازی به دلیل فراگیربودن و توسعه بسیار زیاد شبکه‌های اجتماعی و فضای…

4,000,000 تومان
1%
تخفیف

طراحی و راه اندازی NADA (سرویس انفورماتیک داخلی سازمانی ایرسا)

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و…

88,999,000 تومان
20%
تخفیف

طراحی سایت سازمانی (فروشگاهی)

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و…

16,000,000 تومان
20%
تخفیف

طراحی و تولید بسته بندی

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و…

8,000,000 تومان